Stubbekøbing kommunes hjemmeside
- struktur, formål, etiske retningslinjer, organisation og økonomi

Struktur:

§1 : Stubbekøbing kommunes hjemmeside skal udgøre én helhed for den officielle del af Stubbekøbing kommune, og den skal dække kommunens geografiske område.

Formål:

§2 : Stubbekøbing kommunes hjemmesides formål er at indsamle, redigere, tilrettelægge og elektronisk formidle information i bredeste forstand om Stubbekøbing kommune via Internettet for herigennem:

Målgruppe:

§3 : Målgruppen for Stubbekøbing kommunes hjemmeside er meget bred, idet indholdet skal appellere til og være brugbart for lokale borgere, grupper, ansatte i privat og offentlig virksomhed og erhvervsvirksomheder – samt modtagere i hele verden.

Etiske retningslinjer:

§4 : Stubbekøbing kommunes hjemmesides formål skal opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet i udvalget af det materiale og de informationer, der lægges på Internettet. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, og ikke de i materialet/informationerne indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

§5 : Webredaktøren, som er ansat i Stubbekøbing kommune (p.t. John Larsen, It-afdelingen), har bemyndigelse til, - under hensyntagen til de i §4 nævnte etiske retningslinjer, at træffe endelig afgørelse om hvilket materiale og informationer, der skal optages i og formidles gennem Stubbekøbing kommunes hjemmeside – under ansvar overfor Stubbekøbing kommunes hjemmesides styregruppe.

§6 : Intet kan optages på Stubbekøbing kommunes hjemmeside uden at være godkendt af webredaktøren eller de personer, som webredaktøren måtte vælge at uddelegere til. Afgørelser truffet af webredaktøren kan ankes til Stubbekøbing kommunes hjemmesides styregruppe.

Organisation:

§7 : Stubbekøbing kommunes hjemmeside ejes af Stubbekøbing kommune. Der nedsættes en styregruppe, som får uddelegeret det overordnede ansvar fra Stubbekøbing kommunes byråd. Styregruppen sammensættes bredt på følgende måde:

§8 : Styregruppens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ved forfald udpeger den respektive forvaltning/organisation et nyt medlem.

§9 : Webredaktøren kan efter eget valg udpege et antal personer til en superbrugergruppe til hjælp og inspiration i det daglige arbejde. Webredaktøren sørger for, at superbrugergruppens medlemmer får den fornødne uddannelse.

§10 : Styregruppen afholder møde hvert kvartal, eller når mindst 3 medlemmer eller webredaktøren begærer det. Skole- og kulturforvaltningens repræsentant i styregruppen fungerer som sekretariat. I styregruppens møder deltager endvidere efter behov:

Økonomi:

§11 : Udgiften til drift, vedligeholdelse og udvikling af Stubbekøbing kommunes officielle hjemmeside afholdes af Stubbekøbing kommune.

Øvrige forhold: