Generelle salgsbetingelser ved køb af byggegrunde.Betalingsbetingelser:

Ved slutsedlens underskrift, dog senest ved overtagelsesdagen, betales 50% af den samlede udgift til grundkøbet - det vil sige grundkøbesum, tilslutningsafgifter til kloak, vand og el.
De sidste 50% forfalder til betaling ved byggeriets gennemførelse, det vil sige ved færdigmeldelse af byggeriet, dog senest 1 år efter overtagelsesdagen.


Byggepligt/tilbageskødning:

På en parcel må kun opføres en beboelsesejendom (enfamiliehus) i henhold til den for området tinglyste deklaration.
Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand.
Byggeriet skal påbegyndes inden ½ år efter overtagelsesdagen og være afsluttet inden 1 år efter byggeriets påbegyndelse.
I modsat fald skal køber være forpligtet til at tilbageskøde grunden til Stubbekøbing kommune for samme købesum, han selv har måttet betale og uden tillæg af renter, alt uden udgifter af nogen art for Stubbekøbing kommune.
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningssystem, når/hvis et sådant etableres.


Bundforhold:

Sælger er uden ansvar for grundens bundforhold, men køber er berettiget til at træde tilbage fra handelen, dersom han inden 3 uger fra overtagelsesdagen godtgør, at der på den omhandlede parcel er bundforhold, der nødvendiggør piloterering/speciel fundamentering i forbindelse med byggeri.