Virksomhedsplan for Stubbekøbing Bibliotek 2001-2002.

Formål og virksomhed:      Ressourcer:         Særlige indsatsområder i perioden 2001-2002:

 

1. Stubbekøbing Biblioteks formål og virksomhed:

Målsætning:

Stubbekøbing Bibliotek er underlagt Lov om biblioteksvirksomhed (Lov nr. 340 af 17. maj 2000), og folkebiblioteksarbejdet i kommunen skal udføres på grundlag af denne lov.

1.1 Hovedformål (uddrag af loven) :

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.

Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.

Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

§ 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

§ 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblioteksbetjening.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt

  1. etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket,
  2. tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og
  3. oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt.

§ 5. Folkebibliotekerne står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet og for udlån af materialer. Forpligtelsen til udlån vedrører de materialer, der er nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 2. Folkebibliotekerne skal gennem deltagelse i det almindelige lånesamarbejde søge at skaffe brugerne det materiale, som biblioteket ikke selv råder over.

§ 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker. Der benyttes samme katalogiseringssystemer m.v. inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

 

1.2 Stubbekøbing Biblioteks målgruppe:

Folkebiblioteket skal imødekomme alle borgeres, institutioners og virksomheders behov for information, uddannelse, oplevelse og rekreation. Målgruppen er således groft sagt hele befolkningen i Stubbekøbing Kommune.

Endelig skal det nævnes, at der er fri låneret i Danmark, hvilket betyder, at andre kommuners borgere frit kan benytte Stubbekøbing Bibliotek, ligesom borgere fra Stubbekøbing Kommune kan bruge andre kommuners folkebiblioteker. (I hvor stort omfang borgerne benytter sig af denne mulighed, vil bibliotekerne først få overblik over i løbet af 2000/2001, idet edb-programmet til at udføre denne tælling først er blevet taget i brug i år 2000 landet over!)

 

1.3 Politisk målsætning for Stubbekøbing Bibliotek

Det er Stubbekøbing Biblioteks målsætning at yde den optimale service som folkebibliotek på grundlag af biblioteksloven og de givne økonomiske rammer baseret på selvforvaltning og intern kontraktstyring.

Stubbekøbing Biblioteks formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Stubbekøbing Bibliotek skal give alle borgere i kommunen fri og lige adgang til information og viden – herunder adgang til og vejledning i at udnytte informationsteknologiens nye muligheder.

Stubbekøbing Bibliotek skal formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Stubbekøbing Bibliotek skal sørge for et bredt sammensat bibliotekstilbud. Alle informationsbærende materialer (primært: bøger, tidsskrifter, lydbøger, musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier) er ligestillede – i den udstrækning de lever op til bibliotekslovens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet.

Stubbekøbing Biblioteks samlinger og tilbud skal præsenteres og formidles på en hensigtsmæssig og visuelt indbydende måde af et fagligt velkvalificeret personale i vedligeholdte og velindrettede lokaler.

Stubbekøbing Bibliotek skal have en åbningstid, der er fordelt, så alle borgere har mulighed for at benytte tilbuddet, når de har fri.

Stubbekøbing Bibliotek skal gennem udstillings- og arrangementsvirksomhed bevare og udbygge sin position som en dynamisk og tidssvarende institution i Stubbekøbing Kommunes samfunds- og kulturliv.

 

Vedtaget af Stubbekøbing Kommunes skole- og kulturudvalg den 11.12.2000

 

 

 

 

2. Ressourcer:

 

Regnskab 1999

Budget 2000

Budget 2001

Brutto-driftsudgift

2.733.000

2.778.000

2.903.100

Indtægter

106.000

59.000

60.800

Netto-driftsudgift

2.627.000

2.719.000

2.842.300

Lønudgifter

1.717.000

1.686.500

1.744.400

Ejendomsudgifter

270.000

326.100

323.200

Materialeudgifter

434.000

450.800

513.600

Øvrige udgifter

312.000

315.000

321.900

Bøger og tidss. i alt

363.000

359.600

365.900

Andre materialer i alt

71.000

91.200

147.700

Udg. pr. indb. brutto

400

406

425

Udg. pr. indb. netto

384

398

416

Udg. materi. pr. ind

64

66

75

(Indbyggertal pr. 1.1.2000 i Stubbekøbing Kommune: 6.836)

 

 

I åbningstiden

Udenf. åbningst.

I alt

Besøgstal 1999

34.769

5.910

40.679

 

Udlånstal for 1999: I alt ca. 65.000 enheder

Ønskes specificering vedr. virksomhedstal: Se indberetning til Biblioteksstyrelsen (bilag 1)

Personalenormering i årsværk pr. 1.1.2000:

Bibliotekarer: 2,7

Assistenter: 2,0

Andet personale: 0,6

 

 

 

3. Særlige indsatsområder i perioden 2001-2002:

3.1 De nye medietyper

Den 1. juli 2000 trådte den nye bibliotekslov i kraft. Loven vil få stor betydning for udviklingen i det danske folkebiblioteksvæsen i de kommende år - naturligvis under forudsætning af at der er penge nok til at betale for forandringerne!

For Stubbekøbing Bibliotek vil den mest markante konsekvens af loven her og nu være, at materialetilbudet skal udvides til også at omfatte musikbærende materialer, idet materialetyperne i fremtiden ligestilles (dog ikke til fulde videogrammer!).

- det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek i de kommende år skal forøge indkøbet af multimedier og ikke mindst musikbærende materialer.

Delmål 1:

I 2001 og 2002 skal udgiften til indkøb af de nye medietyper udgøre mindst 25,0 % af det samlede materialebudget (regnskabstal i 1999: 16,3 % og budgettal 2000: 20,1 %)

· at der bliver pladsproblemer i såvel skrankeområdet som udlånsafdelingen – ikke mindst i voksenafdelingen, når de nye medier skal opbevares og præsenteres på en hensigtsmæssig måde.

Delmål 2:

I 2001 og 2002 skal kassationsarbejdet intensiveres for at skaffe plads til de nye materialer og for at kunne præsentere samtlige materialer på en mere indbydende måde. Antallet af kasserede materialer for voksne (hovedsageligt bøger) skal i begge år være mindst dobbelt så stort som accessionstallet.

· at Stubbekøbing Bibliotek får behov for at indkøbe inventar til opbevaring og præsentation af primært de nye materialetyper.

Delmål 3::

I 2001 og 2002 skal Stubbekøbing Bibliotek forsøge at indgå i et samarbejde med en eller flere kommuner om indkøb, klargøring og præsentation af de nye medietyper (primært musikbærende materialer) samt det nødvendige inventar hertil. Formålet hermed er at spare såvel penge (f.eks. gennem storkøb) som personaleressourcer, hvis vi kan drage nytte af hinandens arbejde og viden. (Jf. med delmål 6 )

 

3.2 Internetadgang for publikum

Loven fordrer endvidere, at publikums adgang til Internettet og hermed de elektroniske informationsbaser forbedres på landsplan. Ifølge anbefalingerne fra Biblioteksstyrelsen er normen én Internetarbejdsplads pr. 1.500 indbyggere for at levet op til intentionerne for informationssamfundet.

Delmål 4:

I 2001 skal der etableres 2 ekstra Internetforbindelser for voksne (heraf 1 til quickreference-brug på læsesalen) samt 1 ekstra for børn. Antallet vil herefter være på 3 for voksne og 2 for børn samt 1 maskine for børn og voksne, som udelukkende må bruges til katalogsøgning.

 

3.3 Plan og budget for bibliotekets fremtidige medieanskaffelser og tilskud hertil – herunder øget tværkommunalt samarbejde

Loven lægger generelt op til øget tværkommunalt samarbejde, og i forbindelse med loven er der indenfor rammerne af folkebibliotekernes udviklingspulje iværksat et særligt udviklingsprogram for folkebibliotekerne i perioden 2000-2002. Der er afsat i alt 20 mill. til formålet.

I omtalen af udviklingsprogrammet udtaler Biblioteksstyrelsen bl.a., at alle mindre kommuner, primært under 15.000 indbyggere, der har små eller ingen samlinger af de nye medier kan søge om maksimalt 30.000 kr. til at anskaffe og sikre adgang til nye materialer, dokumenter og informationer såvel i fast form som netbårne. Der skal ved ansøgningen foreligge en plan og et budget for bibliotekets fremtidige medieanskaffelser og målsætning for opbygning og udbygning. Biblioteksstyrelsen anbefaler, at bibliotekerne samarbejder om at implementere denne opgave.

 

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek har mulighed for at opnå et tilskud fra staten på 30.000 kr. til indkøb af de nye medier - i særdeleshed, hvis Stubbekøbing Bibliotek indgår i et samarbejde med et eller flere biblioteker om indkøb og opbygning af samlingen.

Delmål 5:

Senest den 15. april 2001 skal Stubbekøbing Bibliotek ansøge staten om et tilskud på 30.000 kr. til indkøb og opbygning af samlinger af de nye medier. Biblioteket skal derfor snarest muligt i 2001 udarbejde en plan og et budget for bibliotekets fremtidige materialeanskaffelser – herunder formulere en målsætning for materialeudbygningen, som skal politisk godkendes. Mulighederne for at indgå i et samarbejde med en eller flere kommuner vedrørende denne opgave undersøges før ansøgningen afsendes.

· at Stubbekøbing Bibliotek generelt skal være åbent overfor samarbejde med andre biblioteker, hvor det kan give bedre kvalitet, bedre udnyttelse af de samlede ressourcer og kræfter til udvikling af de nye tilbud.

 

Delmål 6:

Stubbekøbing Bibliotek skal løbende forsøge at udbygge samarbejdet med andre biblioteker vedr. indkøb og klargøring af alle medietyper, det opsøgende biblioteksarbejde, arrangementsvirksomhed, vedligeholdelse og udbygning af bibliotekssystemet og evt. andet for herigennem at sikre, at midlerne til biblioteksformål udnyttes optimalt.

Mulighederne for at opnå tilskud fra staten eller andre til etablering af tværkommunalt samarbejde skal fortsat undersøges.

 

3.4 Lederudvikling

Som tidligere nævnt er der indenfor rammerne af folkebibliotekernes udviklingspulje iværksat et særligt udviklingsprogram for folkebibliotekerne i perioden 2000-2002. Der er afsat i alt 20 mill. til formålet, som bl.a. vil blive givet til lederudvikling – i form af stipendier til kompetencegivende diplom- og masteruddannelser (hvilket Biblioteksstyrelsen anbefaler) samt til ledertræningsprogrammer udfra bibliotekslovens intentioner i samarbejde med KL.

I omtalen af det særlige udviklingsprogram udtaler Biblioteksstyrelsen bl.a.: "Med bibliotekslovens nye opgaver, stilles der ekstra krav til lederen, hvor fokus rettes mod dialog, lederen som person, nye ændrede værdier, større synlighed, evnen til at udvikle og formidle visioner, formulere klare mål og resultatmål, kunne motivere og delegere. Lederen skal sikre en fleksibel organisation som en del af den kommunale helhed – og som en partner, der i langt højere grad end tidligere skal indgå i nye samarbejdsrelationer."

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek skal sikre, at lederen (og sekundært souschefen/ ledende børnebibliotekar) løbende søger optagelse på lederudviklingskurser for herigennem at tilegne sig de kvalifikationer, som er nødvendige, hvis lederen skal kunne udføre sine fremtidige ledelsesopgaver på en tilfredsstillende måde efter vedtagelsen af den nye bibliotekslov.

 

Delmål 7:

Senest i 2001 skal lederen af Stubbekøbing Bibliotek søge om optagelse i et eller flere lederudviklingskurser - gerne arrangeret af Biblioteksstyrelsen, KL eller Danmarks Biblioteksskole. Mulighederne for at opnå tilskud hertil fra Udviklingspuljen skal undersøges.

 

3.5 Personaleudvikling og -uddannelse i øvrigt

Den nye bibliotekslov har skabt behov for øget uddannelse af stort set hele biblioteketsvæsenets personale. Ikke mindst indkøb, klargøring og udlån af de nye materialetyper kræver i større

eller mindre omfang opnåelse af nye "færdigheder" hos alle, der er ansat på biblioteker, som ikke tidligere har udlånt musikbærende materialer. Endvidere vil den øgede brug af Internettet - herunder publikums adgang til og benyttelse af bibliotek.dk – også i de nærmeste år skabe behov for efteruddannelse - ikke mindst hos hk-personalet.

 

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek skal sikre, at hele personalet til stadighed har de fornødne kvalifikationer til at håndtere den nye bibliotekslovs udfordringer på en professionel måde.

 

 

Delmål 8:

Senest 1. maj 2001 skal Stubbekøbing Bibliotek have udarbejdet en samlet uddannelsesplan for hele personalet, som skal dække uddannelsesbehovet i 2001-2002. Uddannelsesplanen skal følges op løbende i takt med, at der opstår nye behov og være revideret senest pr. 1. maj 2002.

Samarbejde med andre biblioteker om efteruddannelse - ikke mindst med Nykøbing F. Centralbibliotek, skal hele tiden forsøges – dels for at gøre uddannelsen billigere, men ikke mindst for at skabe et lokalt netværk.

 

3.6 Markedsføring af bibliotekets tilbud

Biblioteksstyrelsen vil i samarbejde med blandt andre Danmarks Biblioteksforening, KL, Dansk Bibliotekscenter, Bibliotekarforbundet og HK bidrage til, at der på landsplan bliver iværksat PR- og markedsføring af den nye bibliotekslov. Det skal ske gennem informationskampagner, mødevirksomhed, workshops samt udgivelse af publikationer om emner som musik, servicedeklarationer, samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker, samarbejde mellem kommuner og institutioner.

 

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek skal medvirke til at den nye lov bliver markedsført – såvel overfor kommunens politikere som befolkningen i almindelighed.

 

Delmål 9:

Stubbekøbing Bibliotek skal i forbindelse med deltagelsen i markedsføringsarbejdet af den nye lov på landsplan snarest muligt og senest ved udgangen af 2001 have udarbejdet en ny velkomstfolder, som dels skal udleveres til alle nye lånere dels til andre i forbindelse med lokale PR-fremstød.

Endvidere skal der senest 1.10. 2002 være udarbejdet servicedeklarationer for alle vigtige biblioteksydelser, som f.eks. bibliotek.dk; lån af lydbøger; Internetbenyttelse; lån af bibliotekets sal og lån af tekstbehandlingsanlæg.

Endelig skal Stubbekøbing Bibliotek i perioden 2001-2002 levere PR-artikler til pressen om bibliotekets tilbud mindst 10 gange årligt.

3.7 Stubbekøbing Kommunes og bibliotekets hjemmesider

Stubbekøbing Kommune præsenterer sin nye hjemmeside primo januar 2001. Stubbekøbing Bibliotek er et link på hjemmesiden, og det er hensigten, at Stubbekøbing Bibliotek fremover i stigende omfang selv skal redigere og levere tekster og billeder til egen hjemmeside. Desuden skal Stubbekøbing Bibliotek indtil videre læse korrektur på alle administrationens tekster. Alle i hjemmesidens styregruppe er klar over, at korrekturlæsningen kan blive en meget tidskrævende opgave, og der er derfor tale om en forsøgsordning. Hvis arbejdet viser sig at blive for omfattende, er det en aftale at opgaven skal fordeles på flere personer udenfor Stubbekøbing Bibliotek.

 

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek skal have udarbejdet en ny udgave af hjemmesiden, således at den bliver ajourført og tilpasset de kommunale hjemmesideregler. Herudover skal der udarbejdes et internt regelsæt for, hvorledes Stubbekøbing Biblioteks hjemmeside skal redigeres og benyttes fremover. I forbindelse med korrekturlæsningen skal der ligeledes aftales en intern forretningsgang, således at teksterne til den kommunale hjemmeside ikke forsinkes unødigt ved sygdom, kurser og andet fravær.

 

Delmål 10:

Stubbekøbing Bibliotek skal senest pr. 1. juni 2001 have den nye udgave af bibliotekets hjemmeside redigeret færdig. 2 bibliotekarer har i september 2000 deltaget i et WEBOFFICE-kursus og er derfor rustet til at redigere hjemmesiden i samarbejde med kommunens webmaster.

Hele bibliotekets personale skal senest pr. 1. juni 2001 kunne levere færdige tekster til bibliotekets hjemmeside, og senest 1. maj 2001 skal der være udarbejdet et regelsæt for, hvorledes Stubbekøbing Biblioteks hjemmeside skal benyttes og redigeres fremover.

Opgaven med korrekturlæsning af de administrative hjemmesidetekster skal fordeles på minimum 2 personer i forsøgsperioden, og det er derfor påkrævet, at der senest pr. 1. januar 2001 i samarbejde med kommunens webmaster er udarbejdet en aftale om, hvorledes dette arbejde skal udføres. Tidsforbruget på denne opgave skal registreres løbende fra den første dag, i det der som nævnt er tale om en forsøgsperiode!

 

3.8 Udskiftning af server

Stubbekøbing Biblioteks server "fyldte" 3 år den 1. juli 2000, og serviceaftalen på hardwaren er opsagt fra denne dato grundet en tredobling i serviceafgiften. Det betyder, at Stubbekøbing Bibliotek kan blive nødt til at udskifte sin server med få dages varsel, hvis der indtræffer en større skade. Der er således tale om at spille lidt højt spil; men med en smule held kan biblioteket spare godt 1.000 kr. månedligt ved ikke at betale for en serviceaftale på hardwaren. Serveren er naturligvis mærket af alderen, og biblioteket har planer om at udskifte den inden udgangen af 2000, hvis der viser sig et godt tilbud. Hvis det ikke sker, kommer biblioteket af tekniske årsager ikke udenom en udskiftning først i år 2001.

 

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek i 2001 skal indkøbe en ny server, hvis det ikke er sket i 2000.

 

Delmål 11:

Stubbekøbing Bibliotek skal senest i første halvår af 2001 have udskiftet sin nuværende server, såfremt det ikke allerede er sket i 2000. Hvis den nuværende server ikke bryder sammen af tekniske årsager inden udskiftningen, skal det undersøges om den kan anvendes til publikums-PC (jf. delmål 4!).

 

3.9 Intern kontraktstyring pr. 1. januar 2001

Efter eget ønske skal Stubbekøbing Bibliotek som den første institution i kommunen overgå til intern kontraktstyring pr. 1.1.2001 - under forudsætning af, at skole- og kulturudvalget godkender bibliotekets forslag til virksomhedsplan 2001-2002 og økonomiudvalget / kommunalbestyrelsen accepterer de udarbejdede forslag til resultatkontrakt 2001-2002 samt driftsaftalen for 2001-2004.

Stubbekøbing Biblioteket har bedt om at få lov til at arbejde med intern kontraktstyring som et forsøg, fordi biblioteket i samarbejde med politikerne og den administrative forvaltning ønsker at skabe en kultur, hvor synlighed, dokumentation og dialog er nøgleord - for herigennem at fremme arbejdet med effektivitets- og kvalitetsudvikling indenfor kommunens administration generelt, men i biblioteksvirksomheden i særdeleshed.

Biblioteksvæsenet møder i dag stigende krav om nye ydelser og høj kvalitet fra brugerne, og da det økonomiske råderum samtidigt er begrænset, er det vigtigt at få skabt en tydelig kobling mellem ydelser, serviceniveau og ressourcer, som i årene fremover skal danne grundlag for en løbende dialog mellem såvel politikerne indbyrdes som med bibliotekets personale om det aktuelle og fremtidige serviceniveau på folkebiblioteksområdet.

På grundlag af denne dialog skal der i efteråret 2000 udformes en kontrakt, som præciserer kommunalbestyrelsens ansvar for at vurdere og fastlægge, hvilke ydelser og hvilket serviceniveau biblioteket skal levere. Samtidig skal kontrakten præcisere biblioteksledelsens ansvar for at skabe og tilrettelægge de forudsætninger og det grundlag, som er nødvendigt for at kunne levere ydelserne og det ønskede serviceniveau.

Imidlertid er det ikke muligt under de givne forudsætninger at indføre en færdigarbejdet form for kontraktstyring på folkebiblioteksområdet fra de ene dag til den anden i Stubbekøbing Kommune. Kontraktstyring kræver – ikke mindst i en forsøgsperiode, at der gennem et tæt samarbejde mellem politikerne og biblioteksledelsen løbende bliver formuleret klare politiske mål og udviklingskrav for kommunes folkebiblioteksvæsen.

En af forudsætningerne for, at forsøget med intern kontraktstyring på folkebiblioteksområdet bliver vellykket, er således, at der i forsøgsperioden afholdes jævnlige møder (mindst 2 gange årligt) med skole- og kulturudvalget – hvor kontrakt og virksomhedsplan drøftes.

 

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek pr. 1.1. 2001 som den første institution i Stubbekøbing Kommune forsøgsvis starter med at arbejde efter intern kontraktstyring, hvilket fordrer at såvel byrådet som personalet er parate hertil.

 

Delmål 12:

Personalet på Stubbekøbing Bibliotek skal fra den første dag med intern kontraktstyring være grundigt orienteret om de værdier, formål og muligheder, som intern kontraktstyring kan give, og alle skal så vidt det er muligt være indforstået med den nye styreform på deres arbejdsplads.

I 2001-2002 skal kontraktens muligheder og indhold - herunder i særdeleshed mål og krav - løbende drøftes på såvel personalemøder som med politikerne i skole- og kulturudvalget. Der er tale om den første kontrakt, og som følge deraf vil der sandsynligvis blive behov for både præcisering og justering af mål og krav i en eventuel efterfølgende kontrakt.

Inden 1. juli 2002 skal Stubbekøbing Bibliotek have udarbejdet kravspecifikationer til de enkelte ydelser i det omfang, som skole- og kulturudvalget eller bibliotekets ledelse ønsker det.

Kravspecifikation for den enkelte ydelse kan relatere sig til: Resultaterne (konkretisering af hvilke tilbud den enkelte ydelse omfatter og tilbuddenes omfang); virkningerne (krav til, hvordan brugerne skal opleve serviceniveauet); udførelsen (hvordan skal ydelsen udføres - hvad skal de ansatte tage højde for) og endelig ressourcerne (krav til de økonomiske, fysiske og menneskelige ressourcer = hvad koster ydelsen i tid og penge).

 

3.10 APV

I henhold til Arbejdsmiljøloven skal samtlige arbejdsgivere med ansatte inden udgangen af år 2000 have udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering – også kaldet en APV.

Formålet med at udarbejde en APV er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og at der arbejdes systematisk og løbende med at løse problemerne.

Arbejdspladsvurdering skal ses som en dynamisk proces, hvor arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab arbejder for at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø i virksomheden.

Virksomhedens APV skal indeholde følgende fire elementer: 1: Kortlægning; 2: Vurdering; 3: Prioriteret handlingsplan og 4: Opfølgning.

Der er endnu ikke udarbejdet en APV på Stubbekøbing Bibliotek.

det betyder:

· at Stubbekøbing Bibliotek skal udarbejde en APV (bibliotekets første) snarest muligt i løbet af 2001.

 

Delmål 13:

Sikkerhedsgruppen (ledende bibliotekar og sikkerhedsrepræsentanten som er valgt af medarbejderne) skal stå for planlægning og gennnemførelse af arbejdspladsvurderingen, som senest skal være udført ved udgangen af 2001.

Alle ansatte skal inddrages og deltage i hele processen med at udarbejde den første APV på Stubbekøbing Bibliotek.

Arbejdsmiljøproblemer skal så vidt det er menneskeligt og økonomisk muligt løses umiddelbart i forbindelse med kortlægningen.