Resultatkontrakt mellem

Stubbekøbing Kommune og Stubbekøbing Bibliotek

for perioden 2003 – 2004

 

Indledning - Oplysninger om Stubbekøbing Bibliotek - Resultatmål i kontraktperioden - Budget- og bevillingsforhold - Kompetence- og ansvarsfordeling - Resultatvurdering og revision

1. Indledning:

Resultatkontrakten, som er indgået mellem Stubbekøbing Kommune og Stubbekøbing Bibliotek, er det første forsøg med intern kontraktstyring i Stubbekøbing Kommune – og skal derfor betragtes som et pilotprojekt. Forsøget løber i 4 år indtil udgangen af 2004. Midtvejs, inden udgangen af juni 2002, skal forsøget evalueres i Børne- og Kulturudvalget, og der skal tages bestemmelse til om forsøget skal fortsætte. På kulturudvalgsmøde d. 12. Juni 2002 besluttede man at fortsætte perioden ud. Stubbekøbing Bibliotek ville i september/oktober måned 2002 udarbejde et oplæg til den nye kontrakt, som skal løbe fra 1. Januar 2003 til udgangen af 2004.

Resultatkontrakten er samhørende med og udarbejdet på grundlag af "Driftsaftale for Stubbe-købing Bibliotek 2001-2004", som angiver de generelle spilleregler ved intern kontraktstyring; dvs. præciserer ledende bibliotekars ansvar og råderum i forhold til såvel det politiske som administrative niveau i Stubbekøbing kommune. Der pågår i forvaltning/institutioner i skrivende stund arbejde med nye regler for Virksomhedsplaner i 2003, hvis disse planer bliver gennemført bliver det en helt anderledes måde at lave Virksomhedsplaner på. Biblioteket vil derfor ikke her og nu lave en egentlig Virksomheds-plan for 2003, men lade denne resultatkontrakt træde i stedet indtil andet er bestemt.

Stubbekøbing Bibliotek har bedt om at få lov til at arbejde med intern kontraktstyring som et forsøg, fordi Biblioteket i samarbejde med politikerne og den administrative forvaltning ønsker at skabe en kultur, hvor synlighed, dokumentation og dialog er nøgleord – for herigennem at fremme arbejdet med effektivitets- og kvalitetsudvikling indenfor kommunens administration generelt, men i biblioteksvirksomheden i særdeleshed.

Generelt om bibliotekets forsøg med Resultatkontrakter

Biblioteksvæsenet møder i dag som andre offentlige institutioner stigende krav om nye ydelser og høj kvalitet fra brugerne, og da det økonomiske råderum samtidigt er begrænset, er det vigtigt at få skabt en tydelig kobling mellem ydelser, serviceniveau og ressourcer, som i årene fremover skal danne grundlag for en løbende dialog mellem såvel politikerne indbyrdes som med bibliotekets personale om det aktuelle og fremtidige serviceniveau på folkebiblioteksområdet.

Ved indførelse af intern kontraktstyring er det kommunalbestyrelsens ansvar efter dialog med biblioteksledelsen at vurdere og fastlægge, hvilke ydelser og hvilket serviceniveau Stubbekøbing Bibliotek skal levere, mens det er biblioteksledelsen ansvar at skabe og tilrettelægge de forudsætninger og det grundlag, som er nødvendigt for at kunne levere ydelserne og det ønskede serviceniveau.

Intern kontraktstyring giver større råderum for Stubbekøbing Biblioteks opgaveløsning; og resultatkravene i kontrakten sikrer, at det større råderum omsættes i øget effektivitet og kvalitet. Resultatkontrakten er en gensidig tilkendegivelse fra henholdsvis Stubbekøbing kommunes kommunalbestyrelse og Stubbekøbing Bibliotek vedrørende den ønskede fremtidige udvikling i Stubbekøbing Biblioteks virksomhed og de vilkår, der politisk gives herfor.

Imidlertid er kommunalbestyrelsen og biblioteksledelsen enige om, at det ikke er muligt at indføre en færdigarbejdet form for intern kontraktstyring på folkebiblioteksområdet fra den ene dag til den anden i Stubbekøbing Kommune.

Resultatkontrakten er kun gjort 2årig, og mål og krav i kontrakten er formuleret bredt på grundlag af den nye bibliotekslov, for at give såvel kommunalbestyrelsesmedlemmerne som bibliotekspersonalet mulighed for at indhøste erfaringer med intern kontraktstyring på et rimeligt og realistisk grundlag. I næste kontrakt kan mål og krav præciseres, hvis der viser sig behov herfor.

Kontraktstyring kræver – ikke mindst i en forsøgsperiode, at der gennem et tæt samarbejde mellem politikerne og biblioteksledelsen løbende bliver formuleret klare politiske mål og udviklingskrav for kommunens folkebiblioteksvæsen.

En af forudsætningerne for, at pilotprojektet med intern kontraktstyring bliver vellykket, er derfor, at der i forsøgsperioden afholdes jævnlige møder (mindst 2 gange årligt) med skole- og kulturudvalget, hvor kontrakt og virksomhedsplan drøftes.

Resultatkontrakten er i lighed med driftsaftalen uden juridiske konsekvenser i forhold til domstolene, og kommunen kan i kraft af det almindelige over-/underordnelsesforhold fortsat tilbagekalde eller ændre indholdet i såvel resultatkontrakten som driftsaftalen, hvis omstændighederne gør det nødvendigt. Hvis forsøget med intern kontraktstyring skal tillægges værdi, bør væsentlige ændringer i såvel resultatkontrakten som driftsaftalen undlades i aftaleperioden, og altid kun udføres efter forudgående forhandlinger mellem økonomiudvalg og ledende bibliotekar.

Retur til top / indhold

2. Oplysninger om Stubbekøbing Bibliotek

2.1 Stubbekøbing Biblioteks lovgrundlag:

Stubbekøbing Biblioteks overordnede mål og opgaver er fastlagt i Lov om biblioteksvirksomhed (lov nr. 340 af 17. maj 2000).

2.2 Politisk målsætning for Stubbekøbing Bibliotek:

Det er Stubbekøbing Biblioteks målsætning at yde den optimale service som folkebibliotek på grundlag af biblioteksloven og de givne økonomiske rammer baseret på selvforvaltning og intern kontraktstyring.

Stubbekøbing Biblioteks formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Stubbekøbing Bibliotek skal give alle borgere i kommunen fri og lige adgang til information og viden – herunder adgang til og vejledning i at udnytte informationsteknologiens nye muligheder.

Stubbekøbing Bibliotek skal formidle kommunal og statslig information og information om samfunds-forhold i øvrigt.

Stubbekøbing Bibliotek skal sørge for et bredt sammensat bibliotekstilbud. Alle informationsbærende materialer (primært: bøger, tidsskrifter, lydbøger, musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier) er ligestillede – i den udstrækning de lever op til bibliotekslovens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet.

Stubbekøbing Biblioteks samlinger og tilbud skal præsenteres og formidles på en hensigtsmæssig og visuelt indbydende måde af et fagligt velkvalificeret personale i vedligeholdte og velindrettede lokaler.

Stubbekøbing Bibliotek skal have en åbningstid, der er fordelt, så alle borgere har mulighed for at benytte tilbuddet, når de har fri.

Stubbekøbing Bibliotek skal gennem udstillings- og arrangementsvirksomhed bevare og udbygge sin position som en dynamisk og tidssvarende institution i Stubbekøbing Kommunes samfunds- og kulturliv.

Vedtaget af Stubbekøbing Kommunes skole- og kulturudvalg den 11.12.2000.

Vedtaget af Stubbekøbing Kommunes skole- og kulturudvalg den 11.12.2000

2.3 Præsentation af Stubbekøbing Bibliotek:

Stubbekøbing Biblioteks adresse er Dosseringen 3, 4850 Stubbekøbing. Bygningen er opført i 1977 og er på i alt ca. 900 m2 – heraf ca. 120 m2 kælder, som indeholder magasiner og kontor for teknisk afdeling.

Lokalhistorisk arkiv, som har lokaler på biblioteket, er en del af folkebiblioteketsvæsenet, men har selvstændigt budget. Arkivet blev oprettet i 1978.

Biblioteket havde pr. 1.1.2002 registreret i alt 4.356 aktive lånere – heraf 3.811 fra Stubbekøbing Kommune. Biblioteket har 24 åbningstimer pr. uge fordelt på 6 dage.

Årligt udlån: ca. 65.000 enheder.

Retur til top / indhold

3. Resultatmål i kontraktperioden:

Det overordnede mål for kontraktperioden 2003-2004 er at fortsætte med arbejdet med at implementere den nye bibliotekslov, som trådte i kraft den 1. juli 2000.

3.1 Særlige indsatsområder:

3.1.1 Udvidelse af materialetilbudet

For Stubbekøbing Bibliotek vil den mest markante konsekvens af den nye lov her og nu være, at materialetilbudet i fremtiden ligestilles (dog ikke til fulde videogrammer!).

Stubbekøbing Bibliotek har indtil 2001 kun i begrænset omfang indkøbt og udlånt musikbærende CD ´er for børn og slet ikke for voksne, hvorimod der er foretaget et beskedent indkøb af CD-ROM´er for såvel børn som voksne i de sidste 4-5 år.

Stubbekøbing Bibliotek skal derfor i de kommende år forøge indkøbet af multimedier og ikke mindst musikbærende materialer for børn og voksne. Herunder også DVD-Cd’er og Play Station programmer.

For at de nye medier kan blive opbevaret og præsenteret på en hensigtsmæssig måde, er det nødvendigt fortsat at intensive kassationsarbejdet i årene fremover – ikke mindst i bogbestanden for voksne.

Resultatkrav i perioden:

3.1.2  Udvidelse af Bibliotekets Åbningstid

Stubbekøbing Bibliotek er at sammenligne med en forretning, hvor omsætningen er borgernes brug af vore materialesamlinger o.a. Jo større brugerfladen er, jo bedre er vi til at servicere vore kunder. Biblio-teket har p.t. en åbningstid på 24 timer pr. uge og et bibliotekspersonale på 4,7 årsværk (hertil kommer Lokalhistorisk Arkiv). Målt med andre kommunale biblioteker bør der i Stubbekøbing være grundlag for at hæve åbningstiden med mindst 3 timer pr. uge uden personalekompensation.

Resultatkrav i perioden

For at sikre at kommunens borgere får en så god betjening som muligt af kommunens bibliotek skal åbningstiden mindst forøges med 3 timer pr. uge inden 1. April 2003.

3.1.3 Bibliotekssamarbejde/forbund med andre kommuner i området

Den nye bibliotekslov har mange gode ting i sig … en af de mere omdiskuterede er punktet om mellemkommunal betaling. En borger i Stubbekøbing Kommune som bruger Centralbiblioteket i Nykøbing udløser en regning til Stubbekøbing Kommune på kr. 10 pr. bog. Centralbiblioteket har varslet os om, at den første årlige regning som formentlig kommer i januar 2003, bliver på ca. kr. 125.000. For at undgå disse regninger ligger biblioteksloven op til at man kan forhandle samarbejdskontrakter med de involverede kommuner.

Resultatkrav i perioden

For at undgå de varslede regninger på ca. kr. 125.000 pr. år, samt generelt at hæve vort faglige niveau skal Stubbekøbing Bibliotek inden 1.5 2003 undersøge mulighederne for et samarbejde med Centralbiblioteket i Nykøbing og/eller med de andre berørte kommuner i området (Nr. Alslev, Sydfalster og evt. Sakskøbing).

3.1.4 Børnehave-bibliotek

Et børnehave-bibliotek er en ny aktivitet som Stubbekøbing Bibliotek vil tilbyde kommunens daginstitutioner, først som et pilotprojekt i Horbelev børnehave. Børnehavebiblioteket skal give mulighed for at børn og forældre kan låne en eller flere bøger med hjem fra daginstitutionen. Småbørnsforældre har travlt, og det kan knibe med at nå at gå på biblioteket ligeledes kan det knibe med at få tid til at læse højt derhjemme. Hvis en bog kan lånes med hjem fra børnehaven, bliver der måske læst flere bøger højt hjemme hos børnefamilierne både for hyggen og for den senere læseindlærings skyld.

Resultatkrav i perioden

Bliver pilotprojektet i Horbelev en succes skal vi inden udgangen af kontraktperioden i 2004 have et børnehavebibliotek i samtlige børnehaver beliggende udenfor Stubbekøbing By.

3.1.5 Biblioteksorientering

Alle 4. Klasser og alle 8. Klasser i Stubbekøbing kommune skal have tilbudt biblioteksorientering på Stubbekøbing Bibliotek. For 4. Klassernes er formålet at give eleverne et indtryk af bibliotekets tilbud og et indblik i de forskellige materialer man kan benytte på eller hjemlåne fra biblioteket – samt at give eleverne redskaber til at finde bøger og andet materiale til brug i udarbejdelse af projektopgaver. For 8. klasserne er formålet at give eleverne indsigt i mulighederne i søgning af informationer o.a. på Internettet til udbygning af den undervisning de i forvejen modtager på deres folkeskole.

Resultatkrav i periode

3.1.6 Synliggørelse af biblioteket som førende Kulturhus i kommunen

Stubbekøbing Bibliotek har nogle gode rammer. Huset er beliggende midt i byen og med store og lyse lokaler. Ud over lokaler med bog- og av-samlingerne har Huset et flot mødelokale/konferencerum på ca. 100 m2. Rummet er udstyret med højtaleranlæg, klaver, udstyr til filmforevisning m.m. (I tilknytning hertil er der et køkken). Disse faciliteter bliver brugt af foreninger i kommunen – f.eks. til arrangementer med foredrag, udstillinger o.a. Biblioteket har ligeledes et ønske om at kunne involvere kommunens borgere på en mere direkte måde. Det kunne være ved at oprette en støttegruppe/forening til biblioteket – som i samarbejde med bibliotekets personale kunne planlægge og afholde udstillinger, foredrag m.m. i bibliotekets regi.

Resultatkrav i perioden

3.1.7 Bibliotekets samling af grafik

I slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne blev der skabt en stor samling af original grafik på biblioteket, samlingen er efterhånden ganske værdifuld. Den bliver kun udlånt til institutioner og er placeret i bibliotekets kældermagasin. Der er i 2002 påbegyndt katalogiseringsarbejde af samlingen, som også indebærer at alle billederne bliver digitalt fotograferet, samt en rengøring/renovering af de enkelte værker.

Resultatkrav i perioden

3.1.8  Markedsføring af bibliotekets tilbud.

Synliggørelse af biblioteket i lokalsamfundet er, og vil altid være, meget vigtig for bibliotekets drift.
Stubbekøbing Bibliotek vil derfor i den kommende periode yderligere satse på denne vigtige side af vort arbejde.

Resultatkrav i perioden:

3.1.9 Stubbekøbing Kommunes hjemmeside

Stubbekøbing Kommune præsenterer sin nye hjemmeside primo januar 2001, og Stubbekøbing Bibliotek er et link herpå, men har sin egen hjemmeside.

Stubbekøbing Bibliotek skal i 2003 have udarbejdet en ny udgave af hjemmesiden, som nu er over 2 år gammel, så den bliver ajourført og tilpasset det nye kommunale design m.m.

Resultatkrav i perioden

3.1.10  Arbejdspladsvurdering

I henhold til Arbejdsmiljøloven skal samtlige arbejdsgivere med ansatte inden udgangen af år 2000 have udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering - også kaldet en APV.

Formålet med at udarbejde en APV er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og at der arbejdes systematisk og løbende med at løse problemerne. Der er endnu ikke udarbejdet en APV på Stubbekøbing Bibliotek, og arbejdet hermed skal sættes i gang snarest muligt.

Resultatkrav i perioden

 

Retur til top / indhold

4. Budget- og bevillingsforhold:

4.1 Generelt

Vedrørende budget- og bevillingsforhold samt økonomi i øvrigt henvises til "Driftsaftale for Stubbekøbing Bibliotek 2001-2004".

4.2 Budgetrammen for 2002 samt personalenormering pr. 1.1.2002.

Budgetrammen for 2001 og herunder personalenormeringen pr. 1.1.2001 danner grundlag for såvel den 4-årige driftsaftale som den 2-årige resultatkontrakt.

 

Budget 2002

Udgifter

3.208.500

Indtægter

62.400

Kommunal andel

3.146.100

Personalenormering i årsværk pr. 1.1.2002:

Bibliotekarer: 2,7
Assistenter: 2,0
Andet personale: 0,6

Retur til top / indhold

 

5. Kompetence- og ansvarsfordeling:

Vedrørende kompetence- og ansvarsfordeling henvises til "Driftsaftale for Stubbekøbing Bibliotek 2001-2004".

Retur til top / indhold

6. Resultatvurdering og revision:

6.1 Kontraktperiode og aftalegrundlag

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2003 og løber indtil 31. december 2004, hvor kontrakten ophører med mindre andet aftales.

6.2 Aftalegrundlag

Basis for kontrakten er den faktiske situation ved resultatkontraktens ikrafttræden den 1. januar 2001, som er beskrevet i "Virksomhedsplan for Stubbekøbing Bibliotek 2001-2002" samt "Driftsaftale for Stubbekøbing Bibliotek 2001-2004", som angiver de generelle spilleregler ved indførelse af intern kontraktstyring på folkebiblioteksområdet i Stubbekøbing kommune. I øvrigt henvises til resultat-kon-traktens indledning, side 1.

Da denne resultatkontrakt er det første forsøg med intern kontraktstyring i Stubbekøbing Kommune, er parterne enige om løbende gensidigt at orientere hinanden om kontraktrelevante forhold - herunder at udveksle informationer med henblik på fælles afstemning af krav og forventninger vedr. resultatkontrakten og dens opfyldelse.

6.3 Afrapportering

I forbindelse med regnskabsafslutningen vedr. 2002 udarbejder ledende bibliotekar inden udgangen af februar 2003 en årsrapport til skole- og kulturudvalget om Stubbekøbing Biblioteks opfyldelse af de i virksomhedsplanen og resultatkontrakten anførte mål, delmål og resultatkrav. Årsrapporten bruges til evaluering og ajourføring af såvel virksomhedsplan som resultatkontrakt.

Skole- og kulturudvalget er forpligtet til at give kommunalbestyrelsen en orientering om årsrapporten samt give Stubbekøbing Bibliotek en tilbagemelding herom.

6.4 Genforhandling

Generelt kan genforhandling/justering af kontrakten finde sted ved væsentlige ændringer af kontrakt- og ressourcegrundlaget, f.eks. i forbindelse med lovændringer eller udefrakommende krav i øvrigt.

For Stubbekøbing Kommune For Stubbekøbing Bibliotek
den den
Ole Bronné Sørensen, borgmester Lars Deleuran, ledende bibliotekar
Lone Rasmussen, økonomichef
Niels Bjerregård, skoledirektør