Låneregler for Stubbekøbing Bibliotek pr. 1.1.2002:

Alle kan gratis benytte biblioteket.

Alle kan få udstedt et lånerkort mod forevisning af gyldig legitimation med personnummer.

Lånerkortet er personligt og skal forevises ved udlån. Du er ansvarlig for alt det, der bliver lånt på dit kort.

Husk straks at give biblioteket besked, hvis du mister dit lånerkort, således at kortet kan blive spærret for eventuelt misbrug.

Adresseforandring skal meddeles biblioteket.

Det første lånerkort er gratis. Hvis lånerkortet bliver væk eller beskadiges, udleverer biblioteket et nyt kort efter gældende takst.

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis hjemlånte materialer forårsager skader på lånerens afspilningsudstyr eller edb-udstyr.

Biblioteket registrerer alle udlån på edb. Når du låner materialer, får du udleveret en kvittering, som giver oplysning om, hvornår det lånte materiale senest skal afleveres.

Lånetiden er normalt 30 dage. Visse materialetyper har dog kun 14 dages lånetid, hvilket vil være påført materialet samt fremgå af udlånskvitteringen.

Du kan forny et lån (max. 2 gange), hvis materialet ikke er reserveret til en anden.

Ved aflevering af materialer får du udleveret en kvittering, som du skal opbevare i mindst 3 måneder som bevis på, at det lånte materiale er tilbageleveret.

Biblioteket kan løbende give oplysning om, hvilke materialer du mangler at aflevere, og hvornår disse skal være afleveret.

Hvis du overskrider lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takster (se særlig folder om gældende gebyrtakster samt rykkerprocedurer). I særlige tilfælde kan biblioteket afhente materialer ved bud.

Bortkomne, beskadigede eller ikke-afleverede materialer skal erstattes efter bibliotekets skøn – normalt materialets anskaffelsespris incl. den biblioteksmæssige klargøring. Hvis du afleverer materialerne, efter at biblioteket har udsendt en regning, skal du kun betale gebyret.

Erstattet materiale tilhører biblioteket, men kan efter bibliotekets skøn overlades til låneren til ejendom. Kommer materiale, der har været meldt bortkommet og er erstattet – til veje igen, skal det afleveres. Inden for en periode på 2 år kan erstatningsbeløbet refunderes, når det erstattede materiale afleveres i ubeskadiget stand, og kvittering for betalt erstatningsbeløb forevises. Ved tilbagebetaling opkræves gebyr efter gældende takster.

Du mister retten til at låne, hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyr, eller hvis du gentagne gange ikke afleverer - eller afleverer lånt materiale i beskadiget stand. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel.

Ubetalte regninger overgår til kommunens inkassoafdeling, når betalingsfristen er overskredet. Hvis gebyrerne er på 200 kr. eller mere, kan der ske udpantning. Lønindeholdelse kan foretages i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed §§ 33 og 34, samt i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed §§ 15-20.

Brugere, der ikke overholder almindelige ordensforskrifter eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Godkendt af Stubbekøbing byråd den 29. november 2001.