Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

Borgervejledning

Der er under Juridisk og International Tjeneste oprettet en Borgervejledning.  

Her vil borgerne kunne få hjælp, hvis det er svært at finde den rette vej gennem det kommunale system. Og hvis en borger er utilfreds med en kommunal afgørelse, og den pågældende ikke umiddelbart selv kan finde den rette klagevej, vil Borgervejledningen kunne bistå med at få klagen sendt det rigtige sted hen. Men normalt skal der gives klagevejledning allerede i forbindelse med, at en afgørelse bliver truffet. Borgervejledningen vil se på en sag med nye øjne for at afklare, om der formelt eller reelt er gået noget galt i en sagsbehandling. Borgervejledningen vil dermed også kunne opfylde en funktion indadtil. Hvis det viser sig, at der gentagne gange begås samme formelle fejl i administrationen, vil Borgervejledningen kunne tage sagen op og få tilpasset sagsbehandlingen.

Der vil finde et tæt samarbejde sted med de seks borgerservicecentre. Igennem dem vil borgeren kunne få den første hjælp til at løse et problem, men rækker det ikke, eller ønsker borgeren direkte kontakt med Borgervejledningen på Rådhuset i Nykøbing Falster, vil en medarbejder herfra kunne møde borgeren i Borgerservicecentret eller - om ønsket – også privat hos borgeren. Rådgivningen vil i høj grad ske på borgerens præmisser.

SAGSBEHANDLINGEN I ØVRIGT

parter

Den kommunale forvaltning vil i forbindelse med den sagsbehandling, der skal foregå, i første række naturligvis følge bestemmelserne i Forvaltningsloven, men også de bestemmelser, der er i de forskellige særlove inden for de forskellige direktørområder. Borgeren vil i disse sammenhænge være part i sagen.

Det gælder f.eks. således bestemmelserne om

  • at en borger har ret til at udtale sig om de oplysninger, som kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen måtte komme i besiddelse af uden om borgeren, og som borgeren ikke er bekendt med (partshøring)
  • at kommunen skal begrunde et afslag, som måtte blive givet i forbindelse med en ansøgning eller lignende (begrundelse)
  • at kommunen skal fortælle, hvortil borgeren kan klage, hvis man er utilfreds med kommunens afgørelse (klagevejledning)
  • at en borger har ret til at gennemse de dokumenter, der foreligger i den pågældendes sag (aktindsigt)
  • at en borger har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre i forbindelse med sagsbehandlingen (repræsentation).

Det er vigtigt, at man som borger fremsætter sine ønsker direkte over for den sagsbehandler eller det område i kommunen, der behandler ens sag.

Særligt om aktindsigten gælder, at man kan kræve, at sagsbehandlingen standser, indtil man som borger og part i sagen har afgivet en erklæring. Retten til aktindsigt for en part er temmelig vidtrækkende – man har som udgangspunkt ret til at se alle dokumenter i ens sag - men der kan dog foreligge omstædigheder, hvor en begæring om aktindsigt kan afslås. Det gælder f.eks. interne arbejdsdokumenter m.v., men under normale omstædigheder vil sådanne undtagelsesbestem-melser blive brugt i begrænset omfang (”meroffentlighed”).

Et fremsat ønske om aktindsigt skal besvares inden 10 dage, enten ved at kommunen imødekommer eller afslår ønsket eller giver besked om, hvornår der foreligge en afgørelse af, om ønsket kan imødekommes eller ikke.

Hvis borgeren beder om at få kopier af dokumenter i en sag, skal et sådant ønske normalt imødekommes.

Hvis et fremsat ønske om aktindsigt afslås, skal afslaget begrundes, og borgeren skal have at vide, hvortil der kan klages over afslaget.

Om klagevejledningen gælder, at borgeren – ud over at have krav på at få at vide, hvortil der kan klages – også skal have oplysning om eventuelle klagefrister og andre væsentlige forhold i forbindelse med klagen. Om fornødent skal kommunen bistå borgeren med at skrive klagen og i øvrigt give den vejledning, der er nødvendig i forbindelse hermed.

ØVRIGE BORGERE OG ANDRE

Andre end parter har også ret til at se dokumenterne i en sag. Men man skal klart kunne definere den sag, som det drejer sig om. Her er der dog flere muligheder for, at kommunen kan afslå at imødekomme et fremsat ønske om aktindsigt. Ud over de interne dokumenter kan der være et hensyn at tage til sagens parter og oplysninger, der er anført om dem. Men også her gælder det, at man i videst muligt omfang vil gøre sig anstrengelser for at give ”meroffentlighed”, hvis det ikke er til skade for andres interesser.

Et ønske om aktindsigt skal rettes direkte til den sagsbehandler eller det område, som behand-ler sagen. Et fremsat ønske om aktindsigt skal besvares inden 10 dage, enten ved at kommunen imødekommer eller afslår ønsket eller giver besked om, hvornår der foreligge en afgørelse af, om ønsket kan imødekommes eller ikke.

Hvis en borger på denne baggrund beder om at få kopier af dokumenter i en sag, skal et sådant ønske normalt imødekommes.

Hvis et fremsat ønske om aktindsigt afslås, skal afslaget begrundes, og borgeren skal have at vide, hvortil der kan klages over afslaget. Der gælder her de samme regler om klagevejledning som dem, der gælder for selve indholdet af en afgørelse, hvis man var part.

Flere oplysninger: Kontakt Juridisk og International Tjeneste.